Økonomi

Udvikling i regnskabsåret 2017

Koncernens omsætning steg i 2017 med 1,7 % til M.DKK 2.442, svarende til en stigning på M.DKK 41 hvilket er M.DKK 100 mindre end forventet. Den gennemsnitlige svenske kronekurs i 2017 har påvirket omsætningen negativt med M.DKK 27 hvorfor den reelle vækst i dette selskab først kan aflæses i regnskabet for 2018.

Årets resultat på M.DKK 50 mod M.DKK 33 året før er væsentlig bedre end forventet og betragtes af ledelsen som værende meget tilfredsstillende. Ingen enkeltstående begivenheder er årsag til den positive udvikling. Samtlige af koncernens divisioner har bidraget til det forbedrede resultat og udviklingen i koncernens omsætning og indtjening beskrives dermed bedst med udgangspunkt i hver divisions egen udvikling i 2017.

Kapitalberedskabet

Årets resultat har givet koncernen et likviditetsoverskud fra driften før skat på M.DKK 53. Selskabets nettolikviditet er dog faldet med 21 M.DKK, idet Förenade Care AB har opkøbt to mindre omsorgsvirksomheder med henblik på at styrke sin position på markedet for personlig assistance. Gælden til banker og realkreditinstitutter er afviklet med netto M.DKK 4 og der er betalt udbytte med M.DKK 10 samt selskabsskat med M.DKK 17. Likviditetsudviklingen har gennem året været meget tilfredsstillende.

Koncernen skønnes at have tilstrækkelig kapital og kreditfaciliteter til at indfri målsætningen om øget vækst og dertil knyttede nye investeringer.

 

 

Fakturaer

Fakturaer til Forenede A/S bedes sendt elektronisk.
EAN nr.: 579 000 224 3363
CVR nr.: 36 03 66 56

Årsregnskab

Kundeservice i Forenede Service

Kontakt

Har du spørgsmål er du meget velkommen at kontakte os på 39 69 50 50

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies