Økonomi

Udvikling i regnskabsåret 2019

Koncernens omsætning steg i 2019 med 12,4 % til M.DKK 2.500.625, svarende til en stigning på M.DKK 276.531, hvilket er M.DKK 10 mindre end forventet. En mindre del kan tilskrives det fortsatte fald i den svenske kronekurs, men størstedelen skyldes lavere indtjening på nye kontrakter i opstartsfasen og lavere indtjening på kontrakter overtaget ved køb af dattervirksomheder.

Kapitalberedskabet

Årets resultat har givet koncernen et likviditetsoverskud fra driften før skat på M.DKK 49, men et samlet fald i årets frembringelse af nettolikviditet på M.DKK 29, idet at M.DKK 73 er blevet anvendt til anskaffelse af tilknyttede virksomheder og investering i materielle anlægsaktiver. Foruden likviditetsoverskuddet fra driften er likviditeten til årets investeringer frembragt ved at øge den langfristet gæld med M.DKK 41. Forøgelsen består primært i en fastholdelse af de indefrossede feriepenge som konsekvens af, at ferieloven er blevet ændret. Alt i alt har likviditeten udviklet sig meget tilfredsstillende og helt i overensstemmelse med forventningerne hertil.

Koncernen skønnes at have tilstrækkelig kapital og kreditfaciliteter til at indfri målsætningen om øget vækst og dertil knyttede nye investeringer.

Fakturaer

Fakturaer til Forenede A/S bedes sendt elektronisk.
EAN nr.: 579 000 224 3363
CVR nr.: 36 03 66 56

Årsregnskab

Kundeservice i Forenede Service

Kontakt

Har du spørgsmål er du meget velkommen at kontakte os på 39 69 50 50

Send mail