Home Forenede Koncernen køber A&O Ansvar och Omsorg i Sverige

Forenede Koncernen køber A&O Ansvar och Omsorg i Sverige

Forenede Care Sverige bliver med købet af A&O Ansvar och Omsorg den største familieejede aktør inden for pleje og omsorg i Sverige. Hidtil har Forenede Care Sverige drevet 34 plejecentre. Nu kommer 28 nye til fordelt i 13 svenske kommuner. I 10 af dem er Forenede Care Sverige ikke repræsenteret i dag.

Købet er betinget af godkendelse fra Konkurrencestyrelse i Sverige. Forenede Koncernen forventer godkendelsen inden for ca. to måneder. Herefter vil overdragelsen blive gennemført.

Med erhvervelsen af A&O Ansvar och Omsorg får Forenede Care Sverige en stærkere markedsposition med flere kompetencer og en attraktiv geografisk spredning. A&O Ansvar och Omsorg har leveret ældrepleje i Sverige siden 1993.

Udover at være den største familieejede aktør i Sverige bliver Forenede Care Sverige nu også en endnu mere betydelig spiller på det private marked.

Købet af A&O Ansvar och Omsorg er en investering i Forenedes vision, forklarer Lars Folkmann, CEO i Forenede Koncernen. 

”Siden 1998 har Forenede Care Sverige leveret pleje og omsorg af høj kvalitet, og det ligger godt i tråd med hele Forenedes ønske om at gøre en forskel for mennesker, samfund og fremtiden. Med A&O Ansvar och Omsorg er vi endnu bedre rustet til at hjælpe det fortsat stigende antal ældre medborgere, der har brug for vores kompetencer,” siger Lars Folkmann.

Med opkøbet af A&O Ansvar och Omsorg bliver care-området nu klart det største i Forenede Koncernen.

Ældrepleje fylder ca. 60 % i Forenede Care Sverige. 40 % handler om fx avanceret hjælp i hjemmet som alternativ til hospitalsophold, personlig assistance til mennesker i alle aldre, hospices og hjemmepleje til ældre.

Forenede Care Sverige glæder sig til at byde de kommende kollegaer fra A&O Ansvar och Omsorg velkommen, så snart handelen er gennemført.
Al succes begynder med tilfredse medarbejdere.

Forenede Koncernen köper A&O Ansvar och Omsorg  i Sverige

Genom förvärvet blir Forenede Care den största familjeägda aktören inom vård- och omsorg i Sverige. Fram till idag har Forenede Care Sverige driftat 34 stycken äldreboende. Med förvärvet av A&O Ansvar och Omsorg kommer vi öka med ytterligare 28 stycken verksamheter fördelat på 13 kommuner varav 10 stycken är i kommuner där vi idag inte är representerade.

Affären förutsätter ett godkännande från konkurrensverket, och beräknas slutföras under första kvartalet 2023.

Med förvärvet av A&O Ansvar och Omsorg  får Forenede Care en starkare marknadsposition med många nya kunskaper och en attraktiv geografisk spridning. A&O Ansvar och Omsorg har leverat äldeomsorg sedan 1993.

Förutom att vara det största familjeägda bolaget i Sverige kommer Forenede Care Sverige nu också bli en än mer betydelsefull aktör på den privata marknaden.

Köpet av A&O Ansvar och Omsorg är en investering i Forenedes vision kommenterar Lars Folkmann koncern-CEO.

Förutom att vi är det största familjeägda familjeföretaget i Sverige befäster Forenede Care Sverige nu också sin roll som det fjärde största bolaget på den privata marknaden.

”Sedan 1998 har Forenede care Sverige levererat vård- och omsorg med hög kvalitet och det ligger i linje med hela Forenedes önskan om att göra skillnad för människor, för samhälle och för framtiden. Med A&O Ansvar och Omsorg är vi ännu bättre rustade för att hjälpa det stigande antal äldre som har användning för det vi är bra på,” fortsätter Lars Folkmann.

Med detta förvärv blir Care-delen klart det största segmentet i Forenede Koncernen.

Äldreomsorg står för 60 % i Forenede Care Sverige och resterande 40 % består av ASIH som är ett alternativ till sjukhusvård, personlig assistans, hemtjänst och Hospice.

Forenede Care Sverige ser fram emot att få välkomna deras framtida kollegor varmt välkomna så snart förvärvet är slutfört.